Program dla

miasta i gminy Świecie

stworzony przy Waszym udziale

Jak powstał nasz program?

Zaprosiliśmy do konsultacji przedstawicieli wielu bardzo różnych środowisk. Program jest połączeniem wizji młodych i doświadczenia starszych. Spotykaliśmy się i wciąż spotykamy z Wami w różnych częściach miasta i gminy poznając potrzeby mieszkańców.

Przyjazny urząd, otwarty na wszystkie potrzeby i pomysły mieszkańców

To nasza główna idea. Chcemy szybko i skutecznie wprowadzić tę ideę w życie. Dlatego przy głosowaniu prosimy pamiętać o naszym programie, który razem z Tobą możemy wprowadzić w życie dla pełnego zadowolenia mieszkańców i szybkiego rozwoju naszej gminy Świecie.

Razem dla zdrowia

Nasze koncepcje

 • Optymalizacja pracy Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia.
 • Popularyzacja programów profilaktycznych wśród mieszkańców.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Korzyści dla mieszkańców

 • oszczędność czasu i stresu związanego z wizytą u lekarza
 • nowe propozycje na aktywne i rodzinne spędzanie wolnego czasu

Jak to osiągniemy?

 • odpowiednia organizacja pracy przychodni dla komfortu pacjentów i jej pracowników
 • informatyzacja przychodni (numerkowy system kolejkowy, rejestracja przez internet i telefon)
 • wdrożenie programu „Dom dla absolwenta” dla przyciągnięcia lekarzy
 • lepsza współpraca przychodni ze szpitalem
 • akcje promujące aktywność i zdrowy styl życia w lokalnych mediach
 • współpraca z wojewódzkimi ośrodkami profilaktyki zdrowia oraz fundacjami

Razem dla przyjaznego urzędu

Nasze koncepcje

 • Wzrost zadowolenia mieszkańców i przedsiębiorców z pracy urzędu
 • Wdrożenie programu „Przyjazny urząd”
 • Szybsza i sprawniejsza obsługa mieszkańców
 • Większa dostępność urzędu

Korzyści dla mieszkańców

 • przyjazne nastawienia urzędników na potrzeby mieszkańców
 • oszczędność czasu oraz zmniejszenie kosztów dla mieszkańców i przedsiębiorców
 • szybka reakcja urzędu na zgłoszenia mieszkańców
 • zadowolony urzędnik to lepsza usługa dla mieszkańca

Jak to osiągniemy?

 • e-urząd – umożliwienie załatwiania jak największej ilości spraw drogą elektroniczną
 • cykliczne spotkania burmistrza i kadry kierowniczej z mieszkańcami
 • podniesienie jakości obsługi przez odpowiednią informację (wizualną i osobową)
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • podnoszenie standardów obsługi interesanta
 • poprawa komfortu obsługi mieszkańców
 • dopasowanie struktury organizacyjnej urzędu do aktualnych zadań.

Razem dla budżetu gminy

Nasze koncepcje

 • Stworzenie Biura Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora
 • Utworzenie zespołu ds. pozyskiwania zewnętrznych środków
 • Stworzenie centrum wsparcia organizacji pozarządowych
 • Sprawniejsza realizacja zadań gminy
 • Szybsza realizacja inwestycji i lepsza jakość
 • Lepsze gospodarowanie budżetem gminy

Korzyści dla mieszkańców

 • więcej inwestycji w gminie
 • mniejsza uciążliwość inwestycji dla mieszkańców
 • szybszy i bardziej zrównoważony rozwój gminy

Jak to osiągniemy?

 • opracowanie i wdrożenie wysokich standardów obsługi inwestorów
 • analiza potrzeb mieszkańców i pozyskiwanie finansowania z różnego rodzaju programów zewnętrznych
 • zwiększenie ilości środków finansowych pozyskanych przez gminę
 • generowanie oszczędności na rzecz nowych inwestycji
 • obniżenie kosztów inwestycji
 • zmniejszenie kosztów realizacji zadań
 • poprawa nadzoru nad inwestycjami
 • zwiększenie ilości środków finansowych pozyskanych przez organizacje pozarządowe

Razem dla opieki społecznej

Nasze koncepcje

 • Powołanie Rady Seniorów
 • Powołanie pełnomocnika ds. osób starszych
 • Utworzenie Centrum Informacji Senioralnej
 • Rozwój podmiotów ekonomii społecznej jako instrument rozwiązywania problemów społecznych
 • Włączenie społeczne grup wykluczonych

Korzyści dla mieszkańców

 • zwiększenie pomocy w codziennym życiu seniorów
 • nowy pakiet świadczeń dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów
 • zapewnienie warunków godnego życia i starzenia się

Jak to osiągniemy?

 • Dom Seniora
 • mieszkania chronione i wspierane
 • stworzenie Dziennych Klubów Seniora
 • nowe Osiedlowe Kluby Młodzieżowe
 • zwiększenie udziału osób starszych w podejmowaniu decyzji dot. działań realizowanych przez gminę
 • łatwiejszy dostęp do informacji
 • większa aktywność młodzieży i seniorów
 • stworzenie klubokawiarni międzypokoleniowych

Razem dla obszarów wiejskich

Nasze koncepcje

 • Poprawa komunikacji obszarów wielskich ze Świeciem.
 • Nowe inwestycje na terenach sołectw.
 • Włączenie mieszkańców terenów wiejskich w proces zarządzania gminą.
 • Inwestycje aktywizujące mieszkańców sołectw.

Korzyści dla mieszkańców

 • szybszy i łatwiejszy dojazd do Świecia
 • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
 • możliwość podjęcia pracy przez obu rodziców
 • nowa baza sportowa na wsi

Jak to osiągniemy?

 • 100 tys. zł rocznie na projekty wskazane przez każde zebranie wiejskie
 • połączenie sołectw z miastem ścieżkami rowerowymi oraz wdrożenie systemu rowerów miejsko-wiejskich
 • poprawa jakości gminnych dróg wiejskich
 • energooszczędne i zautomatyzowane oświetlenie przejść dla pieszych
 • jedno boisko wielofunkcyjne przy każdej wiejskiej szkole
 • wydłużenie godzin pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz świetlic szkolnych
 • zwiększenie dostępności do kina, basenu, imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców wsi

Razem dla oświaty i wychowania

Nasze koncepcje

 • Program „Otwarte Przedszkole i Żłobek”
 • Budowa nowego żłobka
 • Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej
 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego
 • Dopasowanie kierunku edukacji do potrzeb rynku pracy

Korzyści dla mieszkańców

 • możliwość podjęcia pracy przez obu rodziców
 • zbudowanie silnej więzi u dzieci i młodzieży z lokalnym środowiskiem i szanse na budowanie swojej przyszłości w dorosłym życiu w naszej gminie
 • zdolna młodzież trafi do lokalnych firm – pracodawcy zyskają wykwalifikowaną kadrę

Jak to osiągniemy?

 • optymalizacja liczby miejsc w przedszkolach i żłobku w stosunku do potrzeb mieszkańców
 • dostosowanie godzin pracy przedszkola oraz żłobka do potrzeb pracujących rodziców
 • zdecydowana poprawa systemu stypendiów dla uzdolnionej młodzieży
 • nowe programy stypendialne dla zdolnych dzieci i młodzieży z mniej zamożnych rodzin
 • zmniejszenie odpływu zdolnych absolwentów do innych regionów
 • podniesienie jakości nauczania z przedmiotów ścisłych
 • promocja kierunków ścisłych oraz innowacyjne zajęcia pozalekcyjne

Razem dla osób niepełnosprawnych

Nasze koncepcje

 • Powołanie koordynatora ds. uczniów niepełnosprawnych
 • Przyjazna edukacja dla dzieci z zaburzeniami
 • Wprowadzenie Karta Rodziny „N”
 • Miejsca pracy dla dorosłych niepełnosprawnych

Korzyści dla mieszkańców

 • Realne wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi.
 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych.

Jak to osiągniemy?

 • wszechstronne wsparcie uczniów z deficytami, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej.
 • możliwość edukacji uczniów w klasach integracyjnych.
 • podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
 • kino przyjazne sensorycznie.
 • integracyjne place zabaw.
 • zwiększenie ilości miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym.
 • zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia przyznawane dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi.
 • klubokawiarnia zatrudniająca osoby niepełnosprawne.
 • hotel zatrudniający osoby niepełnosprawne.

Razem dla sportu, kultury, turystyki i rekreacji

Nasze koncepcje

 • Turystyczno-rekreacyjne wykorzystanie Wdy i Wisły
 • Wykorzystanie promocyjnego potencjału zamku
 • Mocne wsparcie dla organizatorów dużych imprez promocyjnych
 • Zagospodarowanie i właściwe wykorzystanie terenów Starego Miasta
 • Lepsza współpraca pomiędzy samorządami- szczególnie z sąsiadującym Chełmnem
 • Odnowienie ośrodka w Decznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Przekształcenie Izby Regionalnej w Muzeum Ziemi Świeckiej
 • Lepsze planowanie i koordynacja kalendarza imprez
 • Budowa hotelu przy stadionie Wdy Świecie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Korzyści dla mieszkańców

 • podniesienie komfortu życia mieszkańców na terenie starego miasta w związku z budową kanalizacji
 • więcej ciekawych możliwości spędzenia wolnego czasu
 • poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów
 • rozwój turystyki to większe przychody dla mieszkańców
 • łatwy dostęp do informacji o wydarzeniach w gminie
 • zwiększenie ilości atrakcyjnych imprez sportowych

Jak to osiągniemy?

 • połączenia Świecia i Chełmna ścieżką rowerową
 • stworzenie bulwarów przy Wdzie
 • budowa kanalizacji Starego Miasta
 • rozwój imprez promujących Świecie na świecie
 • stworzenie nowoczesnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
 • zwiększenie dochodów z turystyki
 • nowoczesny całoroczny ośrodek wypoczynkowy w Decznie
 • organizowania obozów sportowych dla drużyn z innych miast

Razem dla komunikacji i transportu publicznego

Nasze koncepcje

 • Aktywne działania na rzecz włączenia Świecia do sytemu kolejowego Polski
 • Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej komunikacji w gminie
 • Wprowadzenie nowych połączeń w gminnej komunikacji publicznej

Korzyści dla mieszkańców

 • skrócenie czasu przejazdu do innych miast
 • skrócenie czasu dojazdu do pracy i szkoły
 • komunikacja dopasowana do potrzeb mieszkańców
 • nowe miejsca pracy wokół transportu i logistyki
 • nowe miejsca pracy dla nauczycieli
 • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

Jak to osiągniemy?

 • powrót do Świecia komunikacji kolejowej (więcej szczegółów)
 • zwiększenie liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych w Świeciu
 • rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy
 • nowe linie komunikacyjne: (więcej szczegółów)
  • Świecie – Wiąg – Czaple – Świecie,
  • Świecie – Sulnówko – Sulnowo -Świecie,
  • Świecie – Terespol – Polski Konopat – Drozdowo – Kozłowo – Świecie,
  • Świecie – Gruczno – Świecie
 • większa częstotliwość kursów (w tym w soboty i niedziele)
 • wprowadzenie sieci dystrybucji biletów

Razem dla gospodarki, infrastruktury i ochrony środowiska

Nasze koncepcje

 • Zielona przejezdna ulica Wojska Polskiego.
 • Powstanie nowoczesnej infrastruktury drogowej.
 • Powstanie tanich mieszkań pod wynajem.
 • Budowa rond poprawiających płynność ruchu i bezpieczeństwo.
 • Gospodarcze wykorzystanie drogi ekspresowej S5.
 • Rozwój energetyki odnawialnej jako źródła zasilania obiektów użyteczności publicznej.
 • Program ochrony powietrza.
 • Stworzenie nowych parków w mieście.
 • Lepsze wykorzystanie Społecznej Rady Gospodarczej gminy Świecie.
 • Zdecydowana poprawa promocji terenów inwestycyjnych.
 • Współpraca z izbami gospodarczymi.
 • Rozwijanie systemu ulg podatkowych.
 • Promocja funduszy pożyczkowych oraz funduszy poręczeń kredytowych.
 • Własne drzewo – posadzenie drzewa wraz z urodzeniem dziecka. „Rośnie jak nasze miasto”. Od urodzenia coś daję – czyste powietrze.

Korzyści dla mieszkańców

 • poprawa bezpieczeństwa na drogach
 • skrócenie czasu przejazdu mieszkańców do pracy
 • obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gminę
 • większy komfort zakupów na miejskim targowisku
 • poprawa jakości powietrza to zdrowie mieszkańców gminy
 • nowe miejsca do odpoczynku i spacerów
 • nowe mieszkania
 • rozwój gospodarczy to większy budżet gminy

Jak to osiągniemy?

 • więcej ścieżek rowerowych
 • więcej dobrych dróg, kanalizacji i rond
 • zmniejszenie korków
 • więcej infrastruktury sportowej i turystycznej
 • więcej mieszkań dla młodych ludzi
 • program wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne, inteligentne systemy
 • budowa targowiska miejskiego na Mariankach
 • przyciągnięcie nowych inwestorów do gminy
 • działania na rzecz rozwoju lokalnych firm.

Razem dla nowoczesnej gminy – smart city

Nasze koncepcje

 • Program dalszej informatyzacji Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia
 • Rozwój energetyki odnawialnej jako źródła zasilania obiektów użyteczności publicznej
 • Program wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne, inteligentne systemy
 • Wdrożenie aplikacji poprawiającej komunikację pomiędzy mieszkańcami i urzędem

Korzyści dla mieszkańców

 • poprawa bezpieczeństwa na drogach
 • skrócenie czasu przejazdu mieszkańców do pracy
 • obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gminę
 • większy komfort zakupów na miejskim targowisku
 • poprawa jakości powietrza to zdrowie mieszkańców gminy
 • nowe miejsca do odpoczynku i spacerów
 • nowe mieszkania
 • rozwój gospodarczy to większy budżet gminy

Jak to osiągniemy?

 • oszczędność czasu i stresu związanego z wizytą u lekarza
 • oszczędność czasu mieszkańców
 • możliwość składania formalnych dokumentów drogą elektroniczną
 • poza godzinami pracy urzędu
 • większy komfort dla urzędników i oszczędność czasu ich pracy
 • usprawnienie działania komunikacji miejskiej i krótszy czas dojazdu do pracy i do szkoły
 • energooszczędne i zautomatyzowane oświetlenie przejść dla pieszych
 • łatwa informacja o pracy urzędu, kalendarzu imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych
 • łatwe sposoby wyrażania potrzeb i opinii mieszkańców (Mapa potrzeb mieszkańców Świecia, itp.)